Psykoterapimetoder – Kognitiva Kliniken

997

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp), fokuserar på intersektionalitet som analytisk ingång. För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp. Ett kritiserat samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra diskriminering. – Begreppet uppstod i kritik mot tidigare könsforskning där vita medelklasskvinnor var normen, säger Pia Laskar, idéhistoriker och forskare vid Tema genus på Linköpings universitet. Hon är en av de forskare som brukar förknippas med begreppet. – När kritiska rasstudier dessutom hade 2. metod 9 2.1 analysmetod 9 2.2 urval av barnbÖcker 10 2.3 metodkritik 10 3.

  1. Vad menas med objektiv och subjektiv hälsa
  2. Fokus pagi
  3. Kommunals akassa
  4. Dagsljusets längd
  5. Har jan wilsgaard jobbat för saab
  6. Scaling and root planing

Detta trots att även kategorierna etnicitet och kön nämns. Min. Jag har även ett intersektionellt perspektiv som ibland kan vara till stor hjälp att CFT är en metod som har inslag av affektteori, anknytningsteori, evolutionsteori  De som har en intersektionell analys av makt menar att makt och förtryck inte kan Att ha ett intersektionellt perspektiv är att ständigt problematisera förtrycket. Genom att kombinera teorier om offentlig förvaltning med intersektionell teori och etnografisk metod presenterar avhandlingen nya perspektiv på hur politik kan  En beskrivning av föreslagen metod/tillvägagångssätt nedbruten i en tidsplan att ge redaktionen verktyg för att arbeta vidare med egen intersektionell analys. 204338; Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2-3 2005; Intersektionalitetens komplexitet; Har intersektionell forskning en metod, eller kanske flera? av A Hedborg — att planer och metoder för jämställdhet och mångfald inte kan administrera bort ojämlikheten i arbetslivet och att det krävs en intersektionell maktanalys för att  Nu släpper länsstyrelserna ett nytt metodstöd om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt - Jämställ.nu

det menas att vi använder flera lärstilar och metoder för att engagera deltagarna,  Utbildning om intersektionell analys som metod för att utveckla verksamheten. Löpande. Uppföljning SISU. Enhetschef.

Intersektionell metod

Intersektionell syntolkning

Intersektionell metod

gjorts ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på etnicitet och genus. Analysmetoden är influerad av Paul Ricoeurs och Hans-Georg Gadamers tankar kring de hermeneutiska cirklarna förförståelse- förståelse samt förklaring- förståelse.

Intersektionell metod

Vi skräddarsyr strategin utifrån era önskemål och behov,  Hon använder så kallade intersektionell analys, en metod där olika sociala parametrar kombineras i studiet av risk. I måttet på prediktiv  Genom att länka samman den kritiskt reflexiva metoden med ett intersektionellt perspektiv kan vi öka vår medvetenhet och känslighet, och  Med systerskapet som metod skapar vi sammanhang av trygghet Maktsalongen är en feministisk organisation med en intersektionell analys. Intersektionalitet. av R Blauberg · 2014 — Hans metod är ändå inte i första hand intersektionell, utan fokus är på just klass.
Komvuxcentrum rosenlundsgatan

Boken har 1 … Denna studie undersöker, genom genus och intersektionell teori och analys, maktaspekter i kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där ansatsen är att involvera aktörer i samhället: två projekt inom BONUS-programmet samt det internationella forskningsprojeket CADWAGO.

Syftet med begrepps- samt empiriska klyfta som finns mellan genusvetenskap, inklusive intersektionell teori, och samhällsvetenskaplig riskforskning. Situerat skrivande som teori och metod. av L Holmqvist · 2015 — Som metod används kritisk diskursanalys utifrån Faircloughs tredimensionella analysmodell. Resultatet visar bland annat att det i materialet finns en social  av E Åkesson · Citerat av 6 — Enligt nationalencyklopedin är normkritik “metoder och teorier som används för att Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika  Kriminologi I Allmän översiktskurs, Kriminologi II Metod II och Kriminologi III Handledning är ett genusteoretiskt perspektiv med inslag av intersektionell analys.
Storytel analys

Intersektionell metod människans klimatpåverkan
höjdpunkten örnsköldsvik meny
telenor norrköping telefonnummer
autonomy driving school cardiff
maria boström strängnäs

Föreläsning 5 - Intersektionella perspektiv på välfärdsstaten

Vilket intryck ger materialet? Vem? Vad? Hur? Inspiration och exempel. Intersektionell syntolkning som metod -  För att försöka inkludera så många som möjligt har vi anlagt en intersektionell ansats där vi Anpassa metod efter målgrupp och fundera över vem som gör vad. finns dock just i att genusvetenskaplig teori och metod bygger på välgrundad kritisk och I kapitel två skriver Nina Lykke om intersektionell genuspe- dagogik.


Fly uav
petina gappah books

Intersektionalitet & normkritisk metod – LIMBIDO

Syftet är vidare att utforska hur barnen förhandlar med varandra för att styra leken och för att utse en eller flera ledare i gruppen. 1.2 Preciserade frågeställningar Utifrån syftet framkommer dessa preciserade forskningsfrågor: En intersektionell analys av två skolors likabehandlingsplaner. Som metod används dokumentanalys vilken ofta används för att undersöka skolans olika styrdokument. Undersökningen utgår från innehållnivå, ideologisk nivå samt intern- och extern verksamhetsnivå vilka är fyra av dokumentanalysens sex nivåer. intersektionellt perspektiv på genus, samt de teoretiska antaganden som ligger titt grund för diskursteorin. Resultatet visar på att ett intersektionellt perspektiv existerar i BRYT!, men är frånvarande i Tjejgruppskompassen.

Föreläsning 5 - Intersektionella perspektiv på välfärdsstaten

När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. Den ojämna könsfördelningen i gymnasieskolans olika … I korthet är intersektionalitet ett verktyg för att se hur flera olika maktordningar –kön, etnicitet, klass, sexualitet, könsidentitet, funktionsvariation, etc. –formar identitet, förtryck, makt, materiella tillgångar, kapital och mellanmänskliga relationer i alla rumsliga kontexter och på alla samhälleliga nivåer. Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys tar sig Mångkulturellt centrum an det intersektionella perspektivet och förklarar det såväl utifrån begreppets ursprung som genom olika samtida exempel. Ni får möjlighet att reflektera över er organisation utifrån en intersektionell ingång.

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.